Algemene voorwaarden


1. Algemeen

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en een cliënt waarop Jaelzz deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Jaelzz

 • Jaelzz zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand ter wetenschap. Jaelzz zal zoveel als rederlijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

 • Bij verhindering moet de cliënt dit uiterlijk 24 uur voorafgaande van de afspraak aan Jaelzz melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Jaelzz 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan afgesproken tijd in de salon komt mag Jaelzz de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken geld bedrag berekenen. 

4. Betalingen

 • Jaelzz vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Jaelzz vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en op de website. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven  looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant te voldoen. Betaling in termijnen is niet mogelijk, mits anders vermeld.

5. Garantie

 • Jaelzz geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling en producten. De garantie van wimperextensions vervalt indien:
 • De cliënt de wimpers heeft laten onderhouden door een andere wimperstylist.
 • De cliënt andere producten dan door Jaelzz geadviseerd heeft gebruikt voor het onderhoud van wimperextensions.
 • De cliënt aan de wimpers heeft getrokken of hevig in de ogen heeft gewreven.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de wimpers niet heeft opgevolgd.

6. Personeel in de salon

 • Op dit moment is Jaelzz een eenmanszaak en zal indien er personeel aangenomen wordt, dit kenbaar maken aan de cliënt.

7. Persoonsgegevens & privacy

 • De cliënt voorziet Jaelzz vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Jaelzz aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

8. Aansprakelijkheid

 • Jaelzz is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Jaelzz is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Jaelzz is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

9. Geheimhouding

 • Jaelzz is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Jaelzz verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden verstrekken.

10. Beschadiging & diefstal

 • Jaelzz heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Jaelzz meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

 • Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Jaelzz. Indien een klacht gegrond is, zal Jaelzz de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

12. Behoorlijk gedrag

 • De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Jaelzz het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.